Instagram Pinterest Youtube LinkedIn

Regulamin

RAVAK Polska S.A. z siedzibą w Kałęczynie, ul. Radziejowicka 124, 05-825 Grodzisk Mazowiecki wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy , XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000139624, NIP 534-13-73-271, kapitał zakładowy w wysokości 10.100.000 PLN

zwana także zamiennie Sprzedającym

prowadzi za pośrednictwem sklepu internetowego RAVAK pod adresem eshop.ravak.pl sprzedaż Towarów znajdujących się w jego ofercie.

1. Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 2. Kupujący - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia (przy czym
  w przypadku nieukończenia przez tą osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego) dokonująca nabycia Towaru w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedmiot umowy - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 4. Towar - rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży
 5. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą elektroniczną).
 6. Sklep Internetowy RAVAK (Sklep, Sklep internetowy) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.eshop.ravak.pl za pośrednictwem którego Kupujący może nabywać Towary  
 7. Strona - Sprzedający lub Kupujący
 8. Strona sklepu - każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www eshop.ravak.pl
 9. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego.
   

2.  Postanowienia ogólne

 1. Kupujący składając Zamówienie akceptuje warunki dostawy Towarów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu internetowego RAVAK. Relacje między Kupującym a Sprzedającym określa niniejszy Regulamin, chyba że obie strony zgodnie określą inaczej. Warunki dostawy, prawa i obowiązki Sprzedającego określa Regulamin w obecnej formie, a warunki dostawy oraz montażu zamieszczone na stronie sklepu internetowego RAVAK są jego integralną częścią.
 2. Jeśli strony nie uzgodniły inaczej np. w formie pisemnej Umowy Sprzedaży, miejsce dostarczenia Towarów do Kupującego określa specyfikacja  ujęta w elektronicznym formularzu, który został uzupełniony przy pierwszej rejestracji Kupującego w sklepie internetowym RAVAK.
 3. Sprzedający ma prawo do zmiany warunków sprzedaży i dostawy. Przepis ten nie narusza praw i obowiązków Sprzedającego oraz Kupującego związanych ze złożonymi Zamówieniami przed  dniem dokonania i opublikowania zmiany Regulaminu.
   

3. Przedmiot umowy

Przedmiotem sprzedaży są Towary określone przez Kupującego w umowie sprzedaży - elektronicznym Zamówieniu. Informacje o Towarach zawarte na stronach www.ravak.pl oraz w katalogach, ulotkach i innych materiałach mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Sprzedający RAVAK Polska S.A. zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu:

 • towary zgodne ze specyfikacją lub cechami typowymi dla danego rodzaju Produktów,
 • towary zgodne z normami i przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Instrukcję montażu, kartę gwarancyjną.  

 

4. Zamawianie Towarów, zawieranie Umowy Sprzedaży

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie wszystkich wymaganych danych i informacji. Potwierdzone przez Sprzedającego Zamówienie oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.
 2. Strona sklepu internetowego RAVAK zawiera wykaz Towarów oferowanych do sprzedaży, w tym ceny poszczególnych Towarów. Ceny poszczególnych Towarów są cenami brutto – zawierają podatek  VAT w wysokości 23 %. Oferta Towarów obowiązuje tylko w czasie jej publikacji na stronach sklepu internetowego.
 3. W celu zamówienia Towarów Kupujący wypełnia formularz Zamówienia dostępny w serwisie sklepu internetowego.
   

Formularz Zamówienia zawiera informacje o:

 • zamówionych Towarach (zamówione Towary Kupujący "wkłada" do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym),
 • sposobie płatności za zakupione Towary zgodnie z ceną zawartą w formularzu,
 • informacje na temat kosztów dostawy; ogólne koszty dostawy dostępne są w Warunkach dostawy.
 1. Przed wysłaniem Zamówienia Kupujący ma prawo do skontrolowania i poprawienia błędnie wprowadzonych danych do formularza Zamówienia. Zamówienie uznaje się za zakończone (potwierdzone) i wysłane w momencie wybrania opcji "Potwierdź".  Naciśnięcie przycisku „Potwierdź” jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Dane określone w formularzu po zakończeniu procesu zamawiania Sprzedający uznaje za prawidłowe. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu od Kupującego Zamówienia potwierdza otrzymanie wiadomości e-mailem na adres e-mail wskazany przez Kupującego w trakcie rejestracji  lub w dalszej kolejności w Zamówieniu  (zwany dalej „elektronicznym adresem Kupującego“).
 2. Sprzedawca w zależności od rodzaju Zamówienia (ilość Towarów, wartość zamówienia, koszt dostawy, miejsce dostawy, etc.) ma prawo do żądania potwierdzenia przez Kupującego Zamówienia telefonicznie lub pisemnie. Jeśli Kupujący nie dokona autoryzacji Zamówienia na prośbę Sprzedającego, Zamówienie zostanie anulowane.  
 3. Stosunek umowny między Kupującym a Sprzedającym (zawarcie Umowy Sprzedaży) powstaje w momencie przyjęcia Zamówienia (akceptacji) i przesłania wiadomości przez Sprzedającego na elektroniczny adres Kupującego, który został podany w formularzu Zamówienia.
 4. Jeśli strony zawarły długookresową, ramową umowę sprzedaży, zamówienie elektroniczne precyzuje warunki zakupu i jest jej integralną częścią.
 5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie ma obowiązku zawarcia Umowy Sprzedaży i realizacji Zamówienia, w szczególności jeśli Kupujący w rażący sposób naruszył Umowę i Warunki Sprzedaży lub Regulamin sklepu internetowego. 

5. Cena Towarów i warunki płatności

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki ani montażu. W przypadku jednorazowego zamówienia powyżej 2999 PLN brutto koszty dostawy ponosi Sprzedający.
 2. Ceny Towarów oraz wszelkie płatności związane z dostawą i montażem Towarów na podstawie umowy sprzedaży Kupujący może uregulować na poniższe sposoby:
 • płatność przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą (PayU)
 • płatność gotówką lub kartą płatniczą - w momencie odbioru osobistego z RAVAK Polska S.A. w Kałęczynie, ul. Radziejowicka 124, 05-825 Grodzisk Maz
 • płatność "za pobraniem" w miejscu odbioru wskazanym przez Kupującego
  w formularzu Zamówienia;    
 1. Ceny Towarów oferowanych z sklepie internetowym RAVAK zachowują ważność
  w momencie składania Zamówienia.
 2. W przypadku Towarów wymagających zamówienia z dłuższym terminem oczekiwania i wyboru formy płatności "za pobraniem" Kupujący wpłaca zadatek. Warunki i termin wpłacenia zadatku określa Sprzedający w zależności od wysokości i rodzaju Zamówienia. Na wpłacony zadatek zostanie wystawiona faktura VAT, po wpłaceniu całości kwoty za zamówiony Towar Sprzedający wystawi fakturę korygującą oraz fakturę VAT na całość kwoty.
 3. Do każdego sprzedanego Towaru wystawiany jest paragon lub imienny dowód zakupu (faktura). Kupujący wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawienia i przesłania faktur VAT  w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur  w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 4. Wystawiony paragon fiskalny lub faktura VAT w formie papierowej jest dostarczana wraz z Towarem w dostawie lub przekazywana w trakcie odbioru osobistego.
 5. W przypadku wyboru płatności przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą a następnie braku odnotowania wpłaty na rachunku Sprzedającego  w ciągu 14 dni od daty złożenia Zamówienia, Zamówienie jest automatycznie anulowane.
   

6. Miejsce dostawy

 1. Dostawy oraz Usługi dodatkowe są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
 2. Koszty dostawy firmą kurierską lub transportem własnym RAVAK nie obejmują usługi wniesienia. 
 3. Kupujący wskazuje miejsce dostawy wypełniając formularz Zamówienia. W przypadku odbioru osobistego Kupujący ma obowiązek przedłożyć dowód dokonania przedpłaty lub dokonać płatności gotówką bezpośrednio u Sprzedającego. W przypadku odbioru Towaru przez osoby trzecie, osoba odbierająca ma obowiązek przedstawić dodatkowo pełnomocnictwo sporządzone w formie pisemnej przez Kupującego. Pełnomocnictwo powinno zawierać dane osobowe Kupującego oraz osoby upoważnionej do odbioru.
   

7. Odstąpienie od umowy (sprzedaż wysyłkowa)

 1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie (zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827). Nieprzekraczalny termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni i jest liczony od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umów dotyczących wykonania usługi - od dnia jej zawarcia. Formularz odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem o przysługujących Kupującemu uprawieniach jest doręczany wraz z Towarem.
 2. Prawo odstąpienia od umowy dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży Towarów osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 3. Odstąpienia można dokonać tylko w przypadku odesłania Towaru kompletnego - towar i akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów użytkowania, świadczących o innym wykorzystaniu Towaru niż do celów jego sprawdzenia. Towar jeśli to możliwe powinien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu;
 4. Zgodnie z ww. ustawą, prawo odstąpienia nie przysługuje m. in. w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (wyprodukowana na zamówienie w ramach usługi „Produkty na miarę”)
 5. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia umowy, Kupujący zwracany Towar odsyła na własny koszt na adres Sprzedającego lub zwraca osobiście w jego siedzibie. Kupujący jest zobowiązany do zwrotu, transportem przystosowanym do przewozu tego typu Towarów i do zabezpieczenia Towarów przed zniszczeniem w trakcie transportu. Koszt odesłania jest taki sam jak koszt dostawy Towaru, zgodnie z tabelą znajdują się w Zakładce „Warunki dostawy” przy czym nie obowiązuje tu zasada transportu gratis opisana w pkt 5 a).  Sprzedający oświadcza, że nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 6. Do przesyłki należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sprzedający ma zwrócić zapłatę. Pisemne oświadczenie powinno zawierać kod Towaru i datę zakupu.
 7. W ciągu dwóch dni roboczych od dnia otrzymania Towaru wraz z pisemnym oświadczeniem
  o odstąpieniu od umowy, sklep dokona kontroli zwróconego Towaru. Jeśli Towar spełnia wymagania wymienione w punkcie trzecim (c) niniejszego paragrafu, i został zakupiony na postawie faktury VAT, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Kupującego listem priorytetowym. Kupujący po otrzymaniu faktury korygującej podpisuje kopię i odsyła do Sprzedającego. W przypadku zwrotu Towaru zakupionego na podstawie paragonu fiskalnego konieczny jest zwrot Towaru wraz
  z paragonem. Po otrzymaniu kompletu dokumentów, w ciągu 7 dni roboczych, Sprzedający dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Kupującego.
   

8. Odpowiedzialność za wady, gwarancja

 1. Towary posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedającego, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji wynosi 24 miesiące, a dla Towarów o przedłużonej gwarancji jej długość podana jest w opisie Towaru na stronach Sprzedającego.
 2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji określa druk gwarancji wystawiony przez gwaranta
  i dołączony do zakupionego Towaru.
 3. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji, gdy Towar ma wady prawne lub wady fizyczne polegające na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego,
 • nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • został Kupującemu wydany w stanie niezupełnym.
 1. W przypadku ujawnienia wady Towaru Kupujący ma obowiązek złożenia wniosku reklamacyjnego w formie pisemnej za pośrednictwem poczty
  e-mail na adres serwis@ravak.pl lub pocztą. W przypadku wysłania pisma reklamacyjnego drogą pocztową należy załączyć kopię karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu. W przypadku skorzystania z formularza reklamacyjnego dostępnego na www.ravak.pl należy wypełnić wszystkie pola formularza oraz dodatkowo przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres serwis@ravak.pl skan dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej. Brak kompletnej dokumentacji uniemożliwi rozpatrzenie wniosku reklamacyjnego.
 2. Po otrzymaniu prawidłowo złożonego wniosku reklamacyjnego Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail o przebiegu procesu reklamacji.
 3. Jeśli Kupujący odsyła Towar niezgodny z umową ma obowiązek o tym powiadomić Sprzedającego.  W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową reklamowany Towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego należy odesłać na koszt Sprzedającego, zgodnie
  z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827);
 4. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna;
 5. Kupującym może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
 6. Sprzedający ma obowiązek ustosunkować się do złożonej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 7. Kupujący odsyłając Towar niezgodny z umową jest zobowiązany do zabezpieczenia
  Towaru oryginalnym opakowaniem lub innym właściwie zabezpieczającym Towar, który spełnia wymogi transportu Towarów oraz oznaczenia opakowania właściwymi symbolami.
  W przypadku Towarów, których właściwości uniemożliwiają bezpieczny i właściwy transport reklamacja może zostać rozpatrzona w miejscu użytkowania Towaru.
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne wynikające
  z niewłaściwego transportu a zaistniałe przed dostarczeniem Towaru do Sprzedającego;
 9. Sprzedawca oświadcza, że nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 10. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę Towaru; Gdy Kupujący żąda od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę Towaru albo może żądać od Sprzedającego części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny Towaru
 11. Wady Towaru objęte odpowiedzialnością gwarancyjną i ujawnione w czasie gwarancji zostaną usunięte w ciągu 14 dni roboczych od dnia doręczenia pisemnego zgłoszenia Sprzedającemu. Jednocześnie okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas upływający między dniem zgłoszenia a dniem wykonania naprawy jeżeli wada uniemożliwia korzystanie ze sprzętu.
 12. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, jeżeli nie zawiadomi Sprzedającego o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć.
 13. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy
 14. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu opisanego w pkt p.
  Do zachowania terminu wystarczy wysyłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 15. W przypadku pytań dotyczących przebiegu procesu reklamacji skontaktuj się z nami
  e-mailowo lub telefonicznie tel.: +48 22 755 40 32 lub e-mail: serwis@ravak.pl.

 

9. Termin dostawy

 1. Czas dostawy liczony jest od dnia potwierdzenia przez Kupującego akceptacji Zamówienia zawierającego informacje niezbędne  do terminowej realizacji dostawy. Standardowy czas dostawy wynosi 5-7 dni roboczych.
  W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności (np. spowodowanych warunkami atmosferycznymi) uniemożliwiających dostawę w w/w terminie Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego o takiej sytuacji i przewidywanym terminie dostawy Towaru. Jeśli Towary nie są dostępne w magazynie czas dostawy ulega wydłużeniu i wynosi:
 • do 5 tygodni
 • do 10 tygodni
 1. Czas realizacji dostawy określa liczba dni podana przy zakupie danego Towaru. Podana liczba dni oznacza liczbę dni roboczych.
 2. W przypadku zamówienia większej ilości Towarów w jednym Zamówieniu termin dostawy będzie uzależniony od najdłuższego terminu dostawy Towaru zawartego w Zamówieniu.
 3. Odbiór osobisty jest możliwy kolejnego dnia roboczego od dnia złożenia i potwierdzenia zamówienia, w godzinach pracy RAVAK Polska S.A. Odbiór osobisty w powyższym terminie dotyczy tylko Towarów, których dostępność na magazynie potwierdził Sprzedający.

 
10. Warunki dostawy

 1. Szczegóły dostawy zamówionych Towarów ustalane są indywidualnie na podstawie wymiarów i wagi konkretnego Towaru.
 2. Zamówienia są realizowane poprzez transport własny Sprzedającego oraz firmy kurierskie przygotowane do przewożenia tego typu Towarów. Istnieje możliwość odbioru osobistego Towarów w siedzibie RAVAK Polska S.A. w Kałęczynie, ul. Radziejowicka 124, 05-825 Grodzisk Maz. . Odbiór osobisty jest możliwy w godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku, w dni robocze.
 3. Usługa transportowa realizowana poprzez transport własny Sprzedającego oraz firmy kurierskie nie obejmuje usługi wniesienia. 
 4. W przypadku zamówienia do kwoty 2999 PLN brutto koszty dostawy ponosi Kupujący.  Minimalna kwota zakupu dotyczy jednego zamówienia. Ogólne koszty dostawy dostępne są w Warunkach dostawy.
 5. W przypadku zamówienia powyżej 2999 PLN brutto koszty dostawy ponosi Sprzedający.
 6. Ogólne koszty dostawy:
   
Grupy asortymentowe Koszty wysyłki brutto

I kategoria (m.in. baterie, małe akcesoria)

25 PLN (przesyłka ubezpieczona)

II kategoria (uszczelki pionowe, listwy maskujące)

35 PLN (przesyłka ubezpieczona)

III kategoria (m.in. brodziki, odpływy, umywalki, produkty uzupełniające)

100 PLN (przesyłka ubezpieczona)

IV kategoria (m.in. kabiny, wanny)

200 PLN (przesyłka ubezpieczona)

Powyższa tabela ma charakter jedynie informacyjny i pokazuje orientacyjny koszt transportu dla pojedynczego produktu zakupionego w sklepach internetowych RAVAK Polska S.A.

Ostateczne koszty transportu podawane są Kupującemu w formie pisemnej po Złożeniu Zamówienia i po ich akceptacji przez Kupującego, Sprzedający potwierdza Zamówienie.

W przypadku dostawy z opcją za pobraniem, do powyższych kosztów należy doliczyć 9 PLN brutto.

Kupujący przed odebraniem przesyłki ma obowiązek sprawdzić, czy opakowanie oraz jego zawartość, nie uległo uszkodzeniu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm i plomb przyklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

Do Towaru załączona zostaje faktura oraz niewypełniona karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna jest częścią opakowania i powinna być zwrócona wraz z Towarem w przypadku odstąpienia od umowy. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie wraz z Towarem dowodu zakupu.
 

11. Serwis

 1. W trakcie zakupu Towarów przez sklep internetowy Kupujący może zamówić usługę profesjonalnego montażu Towaru.
 2. Warunki montażu:
 • montaż Towarów jest możliwy tylko w przypadku zakończenia prac budowlanych,
 • montaż Towarów przez Serwis RAVAK nie obejmuje prac budowlanych, hydraulicznych i porządkowych dotyczących innych rzemiosł,
 • w przypadku braku możliwości instalacji lub innych barier budowlanych Kupujący zostanie obciążony kosztami przyjazdu i konsultacji.
 1. Termin montażu zostanie uzgodniony po przyjęciu Zamówienia do realizacji, ale nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania transakcji.
 2. Cena usługi montażu Towaru zakupionego w sklepie internetowym jest ceną brutto zawierającą 23% VAT. Co do zasady dla usług budowlano-montażowych stosuje sie stawkę podatku VAT 23%, stawka obniżona do 8% przysługuje do remontu, modernizacji,  termodernizacji obiektów budowlanych, ich części zaliczonych do budownictwa mieszkaniowego lub ich części z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokali mieszkalnych
  w budynkach niemieszkalnych, a także w budynkach instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieka lekarską i pielęgniarską zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. Obniżonej stawki VAT nie stosuje się do usług budowlano-montażowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2 i lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2. Usługę do obowiązującej stawki VAT kwalifikuje w protokole lub zleceniu pracownik Serwisu RAVAK.
 3. Usługa montażowa zawiera:
 • kontrolę warunków i gotowości do montażu,
 • dostawę i montaż zgodnie z warunkami określonymi niniejszym Regulaminie,
 • rozpakowanie Towaru,
 • usunięcie opakowania,
 • instalację Towaru w wyznaczonym miejscu  (przy założeniu wykonania łazienki z użyciem  standardowych materiałów - glazura , terakota),
 • podłączenie do istniejącej kanalizacji wykonanej zgodnie z warunkami przyłącza,
 • podłączenie do istniejącej instalacji wodnej wykonanej zgodnie z warunkami przyłącza,
 • uszczelnienie Towaru na łączeniu ze ścianą zgodnie z instrukcją montażu za pomocą silikonu lub listew maskujących (koszty dodatkowych materiałów montażowych nie będących częścią produktu ponosi Kupujący),
 • przekazanie Protokołu z prac montażowych,
 • udzielenie informacji o podstawowych funkcjach Towaru i jego prawidłowej konserwacji.

W przypadku podjęcia wątpliwości przez ekipę serwisową Sprzedającego co do stanu instalacji elektrycznej znajdującej się w bliskiej odległości od miejsca montażu, Sprzedający ma prawo zażądać potwierdzenia prawidłowego przygotowania instalacji elektrycznej przez osobę uprawnioną.

     f. Usługa montażowa nie obejmuje:

 • zapewnienia materiałów instalacyjnych, które nie zostały zamówione dodatkowo (silikon, listwy maskujące, elastyczne wężyki przyłączeniowe, rury kanalizacyjne, itp),
 • prac nie związanych z koniecznością zastosowania specjalistycznych narzędzi np. wiercenie w spiekach ceramicznych, gresach, szkle, wycinania dekorów, itp. 

    g. Przy zamówieniu powyżej 5000 PLN brutto bezpłatna dostawa Towarów i 20% rabat na usługę montażową certyfikowanym serwisem RAVAK

    h. W przypadku zamówienia poniżej 5000 PLN brutto i jednoczesnym zamówieniu usługi montażowej wg standardowego cennika towar zostanie
        dostarczony przez serwis RAVAK. Zobacz koszty montażu. 

12. Inne prawa i obowiązki stron

 1. Kupujący jest świadomy, że oprogramowanie i treści stron sklepu internetowego ( w tym fotografie oferowanych Towarów) są chronione prawem autorskim. Kupujący zobowiązuje się do nie podejmowania żadnej działalności, która miałaby wpływ na funkcjonowanie serwisu, naruszałaby prawa autorskie lub uniemożliwiała korzystanie
  z serwisu osobom trzecim.
 2. Kupujący nie ma prawa do korzystania z serwisu z użyciem mechanizmów, programów lub procedur, które mogłyby mieć wpływ na jego funkcjonowanie. Serwis sklepu internetowego może być używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, a korzystanie nie może odbywać się kosztem Sprzedającego lub innych Kupujących.
 3. Sprzedawca oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za  błędy wynikające z ingerencji osób trzecich na stronach sklepu internetowego oraz wynikające z korzystania z serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem. 
   

 13. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

Z dniem 25 maja 2018 roku w życie weszło nowe europejskie rozporządzenie w ochronie danych (GDPR/RODO), zastępujące dyrektywę UE z 1995 r. o ochronie danych.

RAVAK POLSKA S.A. z siedzibą 05-825 Grodzisk Maz., Kałęczyn, ul. Radziejowicka 124 jako administrator danych osobowych, wprowadza politykę prywatności opierającą się na nowych przepisach z troska o swoich dotychczasowych i przyszłych klientów. RODO (ang. GDPR) to inaczej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Rozporządzenie reguluje ochronę danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Założeniem dokumentu było ograniczenie zróżnicowania przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi. RODO przynosi nowe rozwiązania i wzmacnia dotychczasowe wymagania. Wprowadza też wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych i obowiązków dla administratorów.

Podstawa Prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego prowadzi do zintegrowania zasad ochrony danych osobowych, dzięki czemu zauważymy wzmocnienie praw obywateli UE poprzez nałożenie nowych obowiązków na wszystkie organizacje przetwarzające dane osobowe a w szczególności na te, które oferują nam towary i usługi online.

Ravak Polska postanowił, również zadbać o Państwa bezpieczeństwo dlatego przystępujemy do przestrzegania GDPR/RODO we wszystkich usługach, które świadczymy dla Państwa.

Państwa dane były, są i będą zawsze chronione. To dzięki Wam jesteśmy w tym miejscu, wdrażamy nowe zmiany dla Państwa, abyście mieli pewność, że Klient ma pełną kontrolę nad swoja prywatnością.

Już od dłuższego czasu nasza firma poczęła odpowiednie przygotowania, w celu dostosowania się do nowych przepisów. Jesteśmy świadomi, że nasi klienci, partnerzy a przede wszystkim pracownicy mają nowe obowiązki. Wspólnie zastanawialiśmy się jak wdrożyć zmiany, aby w jak najmniejszym stopniu nie stwarzać nie potrzebnego zamieszania.

Naszym celem jest w dalszym ciągu zawsze zachować prywatność i bezpieczeństwo danych, a także kontrolować przetwarzanie wszystkich powierzonych nam danych, zgodnie z wymaganiami RODO (GDPR).

 

Cel przetwarzania

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

a) Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (art.6 RODO)

b) Celem wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych takich jak - wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, - udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i w formie prawem przewidzianym,

W tej sytuacji z danych będziemy korzystać:

- przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury( art. 6 ust.1c RODO),

- przez czas jaki nakazują nam przepisy przechowywać dane, np. podatkowe (art. 6 ust.1c RODO),

- przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę od urzędów państwowych (art. 6 ust.1f RODO),

c) Wykrywania nadużyć i zapobiegania im przez czas trwania umowy, a następnie przez okres po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań

d) Ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń – może obejmować sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi- przez okres po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy

e) Marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy lub na podstawie Państwa zgody do czasu jej cofnięcia

f) Tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, przedawniają się roszczenia wynikające z umowy

g) Wsparcia obsługi – w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane o ofercie z której Państwo korzystają czy o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania umowy.

 

Jakie prawa Państwu przysługują?

a) Prawo do sprostowania - Korzystając z tego prawa możesz zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych.

b) Prawo do usunięcia danych - Korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych.

c) Prawo do ograniczenia przetwarzania - Korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, np. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. Przepisy dopuszczają naliczanie opłat oraz proces windykacji (jeżeli jest to zasadne) mimo jednoczesnej realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych.

d) Prawo dostępu do danych - Korzystając z tego prawa masz możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy.

e) Prawo do przeniesienia - Korzystając z tego prawa masz możliwość przeniesienia przez nas danych bezpośrednio do innego administratora, jak również otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, w taki sposób, żebyś mógł samodzielnie przenieść dane do innego administratora.

Rejestr czynności przetwarzania

Jako Administrator Danych osobowych jesteśmy zobligowani do prowadzenia rejestru, który ma dokumentować najważniejsze czynności związane z przetwarzaniem danych, w tym wskazywać sposoby ich zabezpieczenia czy rejestru odbiorców danych. Taki rejestr w odpowiedzialny sposób prezentuje co fizycznie dzieje się z Państwa danymi osobowymi w naszych zbiorach i jak się z nimi obchodzimy.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator musi na nowo ocenić, czy zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych może nastąpić przez wdrożenie szyfrowania, pseudonimizacji (czyli przetwarzania danych osobowych w taki sposób, aby nie było możliwe bezpośrednie zidentyfikowanie, do kogo one należą).

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dane kontaktowe:

RAVAK POLSKA S.A.

05-825 Grodzisk Maz. Kałęczyn

ul. Radziejowicka 124 Polska

Centrala Grodzisk Mazowiecki

tel.: +48 22 755 40 30

fax: +48 22 755 43 90

e-mail: iodo@ravak.com

 

ZGODA i SKARGA:

Jeżeli wykorzystane przez nas Państwa dane osobowe nie są związane z realizowaną przez nas umową, realizacją obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystywania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać nam z góry określone działania o których zostaniecie poinformowani. Oczywiście, w każdej chwili taką zgodę możecie Państwo ją wycofać (nie wpłynie to na zgodność z prawem czynności przed wycofaniem zgody). Macie Państwo oczywiście również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kiedyś GIODO), jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza Przepisy Prawa.


Zmiany polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez publikację nowej polityki prywatności na stronach.

 

14.  Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Kupującym, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie,
  z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia.
 4. Szczegóły kontaktu ze Sprzedającym: RAVAK Polska S.A. ul. Radziejowicka 124, Kałęczyn, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, adres e-mail:eshop@ravak.pl tel.:022 755 40 30.

 

Data opublikowania Regulaminu 24.05.2018 r.